[Freelance] Jealous Sehun!

unnamed

Tittle: Jealous Sehun

Author:Ameliakkim230

Length:Ficlet

Genre: Romance

Rating: PG 13

Cast:Oh Sehun (EXO K)& Kim Hyunji(OC/You)

Disclaimer: The plot is original from my mind!

Also published at my personal wp :

http://ameliakkim230.wordpress.com/

 

[☆☆☆☆]

‘KenapakautakpacaransajasekaliandenganChanyeolhyung, Hyunji-ya?’

[☆☆☆☆]

Mata namjabertinggi 180 cm lebihituterusberkeliaran, menyisirlautanpenonton sore ini.Matanyabergerakperlahanseolahmenelitisatupersatuwajah di antararibuan orang di tempatini.PandanganSehunberhentipadasesosokyeojja-yang bisadibilangtidakterlalutinggi—objekyang iacarisedaritadi- lalutersenyumpadagadisitu.
Gadisitumemakaitopihitamdikepalanyadenganrambut yang iabiarkantergerai. Ditangannyaterdapat poster berukuransedang yang bertuliskan “EXO CHANYEOL♡”.
Gadisitu (Sehunbiasamemanggilnya ‘gadisku’) jugamenatapSehun—tetawa, melambaikantangannyalalumengucapkan ‘Fighting Sehun-aa~~’ sambilmendekatkantangankirinya di dekatbibirnya.Sehunmembalasnyadenganmengacungkanibujarinyasambiltersenyum.
Terkadang, iamerasacemburudenganChanyeol—Hyungnyadi EXO yang merupakan bias dari ‘gadisnya’-Kim Hyunji.IabahkanpernahmemaksaHyunjimenjadiFansnyadanjelasitu di tolakHyunji. IapernahjugaberkatapadaHyunji ‘KenapakautakpacaransajasekaliandenganChanyeolhyung, Hyunji-ya?’
Gadisitukemudianmenjawabdenganrona di pipinya:
‘Dasartidakpeka!Chanyeoloppahanyabiasku.Kau..akuhanyamenyukaimu,’
Laludi lanjutkandengan kata kata : ‘Babo!’ Denganlirih.MenundukdanmenghindaribertatapandgnSehun.
Ya,kemudianSehuntersadarkembali,tersenyum. HyunjihanyamenganggapChanyeolsebagaiidolanya.Tidaklebih!
Ya, Sehunlah yang memenangkanhatinya.

[☆☆☆☆]

“Akusudahsampai”
SehunmembacapesandariHyunji.Setelahituialangsungberdiri,membukapintuygbertuliskan ‘EXO-K’ di luarnya.TerlihatHyunjidanChanyeol yang sedangberbincangakrabsambiltertawa. Rasanyasepertiadaapi yang membara di ubunubunSehun.

Mendidih.
“Oh.Sehun-ah. Hyunjimenunggumu”ChanyeolmembukasuarasetelahmenyadariSehunsudah di antaramereka.
“Arra” Sehunmenjawabsingkat, tatapannyatertujupadaHyunji.
“Kajja” SehunberkatalagisambilmelangkahmendahuluiHyunji.

[☆☆☆☆]

“Sehuna”
“……”
“Sehunaaa~~”
Sehunmasihsajadiamtakmenjawab.Hyunjimendenguspelan.
‘Iniakansulit’
Ya..SehunbarusanmelihatnyabersamaChanyeol.Dan sudahbisadiartikan, jikanamjachingunyaitusedangmarah.
Ani.
Cemburu?
Ya, Hyunji tau namjaitucemburusekarang.Dan itupastikarenaChanyeol.
” Sehunaa.. ayolah. Jangansepertiini.AkudanChanyeoloppahanyaberteman.Tidaklebih ”
HyunjimembujukSehun yang kiniduduk di depankemudi—masihdenganwajahpokerfacenya.
” TapiChanyeolHyungmenyukaimuHyunji-ya ”
AkhirnyaSehunmengucapkanitu.Fakta yang selamainiiasembunyikandariHyunji.
Sementaraitu, HyunjimenatapSehundengantatapan ‘kaupastibercanda’
” Kaupintarmelawakjugaya? ”
” Akuserius. Karenaakutelahmengatakanini, jadi..kuharapkaubisasedikitmenjauhdarinya. ”
Hyunjitertawa.
” Diabiasabiasasaja. Diabaikdandiajugamenganggapkuadikiparnya ”
” Sebenarnyakaubodohatauapa? Tingkahnyasangatkentara.Mulaidaricaranyamemandangmu, memanggilnamamu, berbicarapadamu– ”
Chu~
UcapanSehunterhentisaatsebuahciumanmendarat di pipikanannya.

 

Singkat.
” Berhentimengomelataukautakakanmendapatkanhal yang sepertibarusan ”
HyunjiberkatatanpamemandangSehun.Iaterlalumaluuntuksekedarmenatapnamjaitu. Matanyatertujupadapemandanganmalamkota Seoul.
Sehunmenghembuskannafas.Lalutersenyum.Menampakkansmirknya.
” Benarkah? Bagaimanajikaakuingin yang lebihdariitu ”
” Shireo. Dasarpervert ”

[☆☆☆☆]

 

Advertisements

2 thoughts on “[Freelance] Jealous Sehun!”

Your Feedback, Please!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s